Notícies

ASSOCIACIÓ LIDEREM EL FUTUR

CONVOCATÒRIA A L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

A Cornellà de Llobregat, 22 de setembre de 2023

Per ordre de la Junta Directiva de l’ASSOCIACIÓ LIDEREM EL FUTUR em plau comunicar-vos que es convoca a tots els associats i associades a l’Assemblea General Extraordinària que se celebrarà el proper dia 16 de novembre de 2023 a les 20:00 hores en primera convocatòria la qual tindrà lloc a Barcelona, ​​carrer de Can Bruixa, 41, 08014 Barcelona i de no assolir-se el quòrum necessari, a les 21:00 hores del mateix dia en segona convocatòria, per tal d’adoptar els acords pertinents en relació amb els punts següents del

ORDRE DEL DIA

  1. Cessament de membres de la Junta Directiva
  2. Nomenament de membres de la Junta Directiva
  3. Modificació dels Estatuts Fundacionals
  4. Aprovació dels nous estatuts, si escau
  5. Aprovació de les fitxes d’alta i baixa dels associats
  6. Aprovació comptes 2022.
  7. Aprovació pressupost 2024.
  8. Precs i preguntes.
  9. Aprovació de lacta.

Tots els associats i associades que així ho desitgin, tindran a la seva disposició còpia dels documents que seran aprovats a l’Assemblea General Extraordinària.

Es prega encaridament l’assistència a aquesta.

Atentament,

Signat. Tomàs Güell Barnils

President de l’Associació Liderem el Futur